Privacyverklaring

Privacyverklaring

De website yuma.nl is eigendom van Yuma BV. Yuma BV houdt zich aan de wettelijke voorschriften met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die op 25 mei 2018 in werking is getreden.
Yuma BV is een intermediair tussen werkgevers en werknemers en garandeert te allen tijde een zorgvuldige en discrete omgang met de informatie die uit dit werk voortvloeit.

Gegevensverwerking

Ten behoeve van haar bedrijfsvoering verzamelt en verwerkt Yuma BV gegevens over kandidaten. De bescherming van uw persoonsgegevens is voor ons zeer belangrijk. Hieronder lichten wij toe hoe wij uw persoonsgegevens verzamelen, wat wij ermee doen, voor welke doeleinden, op welke juridische grondslagen dit berust en welke rechten en vereisten daarmee gepaard gaan voor u.

Verzamelen en verwerken van uw persoonsgegevens

 1. a) Wij kunnen uw persoonsgegevens bij verschillende gelegenheden opslaan, bijvoorbeeld wanneer u zich tot ons wendt voor het maken van een afspraak of wanneer u ons uw CV ter beschikking stelt.
 2. b) Afhankelijk van de omstandigheden, kunnen wij de volgende categorieën van persoonsgegevens verzamelen:

Algemene informatie:
Naam, voornaam, geslacht, taal, geboortedatum, adres, telefoon (vast en/of mobiel), e-mailadres.

En indien u een zakelijke klant bent: uw bedrijfsgegevens (adres, telefoon (vast en/of mobiel), e-mailadres, BTW- en inschrijvingsnummer bij de kamer van koophandel).

Informatie met betrekking tot onze diensten:
- Het CV dat u ons ter beschikking hebt gesteld
- Gespreksverslagen van telefoongesprekken of persoonlijke gesprekken

Informatie afkomstig van derden:
Wij kunnen tevens informatie inzamelen die op u betrekking heeft en afkomstig is van door u opgegeven referenten (nooit anders dan na uw vooraf gegeven toestemming), publieke databases of social media platformen zoals LinkedIn en die wij gebruiken om uw gegevens bij te werken, te corrigeren of aan te vullen, met name om ons in staat te stellen u beter te kunnen adviseren.

 1. c) Voor zover mogelijk registreren wij ook de datum waarop deze gegevens werden meegedeeld of waarop wijzigingen werden aangebracht.
 2. d) Wij slaan de gegevens alleen op, voor zover wij dit op basis van een door u verleende toestemming of overeenkomstig de geldende juridische voorschriften (meer informatie hierover vindt u hieronder in het gedeelte ‘Juridische grondslagen van de verwerking’) mogen doen.

Gebruiksdoeleinden

Wij gebruiken de ingezamelde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Gegevens en andere informatie van kandidaten (CV’s, contactgegevens, aanvullende informatie) worden enkel gebruikt –bij getoonde interesse, na beoordeling onzerzijds en na toestemming van de kandidaat- in de search t.b.v. vervulling van concrete vacatures of het opzetten van netwerkmomenten met andere relaties in ons netwerk (oriënterende gesprekken);
 • Gegevens en andere (bedrijfs)informatie van opdrachtgevers worden alleen gebruikt in het kader van het onderhouden van de relatie en in de search t.b.v. het vervullen van concrete vacatures, waaronder ook facturering;
 • In geen enkel geval wordt gevoelige data, waaronder cv’s, contactgegevens en vertrouwelijke (bedrijfs)informatie, met derden gedeeld zonder voorafgaande (mondelinge of schriftelijke) toestemming van betreffende kandidaat, opdrachtgever of relatie; waar dit een mondelinge toestemming betreft (bijv. tijdens een interview), zullen wij het afgesprokene schriftelijk (via e-mail) aan toestemminggever bevestigen;
 • Introductie van kandidaten vindt –na expliciete goedkeuring- plaats via e-mail of in hard copy bij opdrachtgever om de tafel aan de hand van hun eigen cv (inclusief contactgegevens) en een beschrijving van onze indrukken en eventuele aanvullende informatie (o.a. huidig salaris, opzegtermijn etc.);
 • Bewaarbeleid: alle gegevens van kandidaten, opdrachtgevers en andere relaties worden –mits duidelijk is dat ze met hun toestemming zijn verkregen- bewaard, tenzij er een verzoek wordt gedaan van een individu om haar of zijn gegevens uit onze bestanden te verwijderen; op deze wijze kunnen wij de lange termijn relatie die wij zowel met kandidaten als opdrachtgevers als andere relaties opbouwen, 1) op een goede manier onderhouden en 2) kandidaten in de loop van hun loopbaan  volgen en zo beter hun ontwikkeling inschatten, wat weer van zeer veel waarde is bij de beoordeling of iemand geschikt is voor een bepaalde rol;

Wij verwerken uw gegevens op basis van uw toestemming. U heeft het recht om uw toestemming op elk ogenblik te herroepen.

In bepaalde gevallen zijn we wettelijk verplicht uw persoonsgegevens te beheren en/of mee te delen aan de overheid of bij wet bepaalde instanties. In dergelijke gevallen verwerken wij uw gegevens op grond van onze juridische verplichtingen.

Overdracht van persoonsgegevens aan derden

Uw gegevens kunnen – altijd na het verkrijgen van uw uitdrukkelijke toestemming – met een derde, te weten een potentiële nieuwe werkgever, worden gedeeld.

Veiligheid

Wij treffen technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen om uw door ons beheerde gegevens te beschermen tegen manipulatie, verlies, vernietiging en toegang door onbevoegden. Wij verbeteren onze veiligheidsmaatregelen voortdurend op basis van de technologische ontwikkelingen.

Juridische grondslagen van de verwerking

 1. Indien u ons toestemming hebt gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens, vormt deze toestemming de juridische grondslag voor de verwerking (art. 6 lid 1 sub a AVG).
 2. Voor de verwerking van persoonsgegevens ten behoeve van het opzetten of vervullen van een overeenkomst met u is art. 6 lid 1 sub b AVG de juridische grondslag.
 3. Voor zover de verwerking van uw persoonsgegevens noodzakelijk is om aan onze juridische verplichtingen te voldoen (bijvoorbeeld voor het bewaren van gegevens), zijn wij daartoe bevoegd conform art. 6 lid 1 sub c AVG.
 4. Bovendien verwerken wij persoonsgegevens op grond van onze rechtmatige belangen en de rechtmatige belangen van derden conform art. 6 lid 1 sub f AVG. Dergelijke rechtmatige belangen zijn bijvoorbeeld de instandhouding van onze IT-systemen [de marketing van onze producten en diensten en de producten en diensten van anderen] alsook de juridisch vereiste documentatie van zakelijke contacten.

Verwijdering van uw gegevens

Uw persoonsgegevens worden bewaard gedurende de periode nodig voor het doeleinde van de verwerking. Gegevens worden alleen langer dan deze periode opgeslagen wanneer dit overeenkomstig de toepasbare wetten, verordeningen of andere rechtsnormen van de Europese Unie of een lidstaat van de Europese Unie noodzakelijk is.

Rechten van betrokkenen

 1. Als betrokkene van wie persoonsgegevens verwerkt worden, hebt u het recht op informatie (art. 15 AVG), correctie (art. 16 AVG), verwijderen van gegevens (art. 17 AVG), beperking van de verwerking (art. 18 AVG) en overdraagbaarheid van gegevens (art. 20 AVG).
 2. Indien u ons toestemming hebt gegeven om uw persoonsgegevens te verwerken, dan hebt u het recht om uw toestemming te allen tijde te herroepen. De rechtmatigheid van de verwerking van uw persoonsgegevens tot de herroeping wordt niet aangetast door de herroeping. Ook de verdere verwerking van deze gegevens op basis van een andere juridische grondslag, bijvoorbeeld voor het vervullen van wettelijke verplichtingen (zie ook het gedeelte ‘Juridische grondslagen van de verwerking’), blijft onveranderd.
 3. Recht van bezwaar
U hebt het recht, om redenen die voortvloeien uit uw bijzondere situatie, om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw desbetreffende persoonsgegevens die op grond van art. 6 lid 1 e) AVG (gegevensverwerking in het openbaar belang) of art. 6 lid 1 f) AVG (gegevensverwerking op basis van een belangenafweging) plaatsvindt. Als u bezwaar maakt, zullen wij uw persoonsgegevens alleen verder verwerken, voor zover wij daarvoor dwingende gegronde redenen kunnen aantonen die boven uw belangen, rechten en vrijheden gaan, of voor zover de verwerking dient voor het geldend maken, uitoefenen of verdedigen van wettelijke rechten.
 4. Wanneer u vragen heeft over de manier waarop Yuma BV met uw persoonlijke gegevens omgaat, dan kunt u contact met ons opnemen. Wij verzoeken u uw aanvragen, bezwaren of verklaringen, indien mogelijk, kenbaar te maken via info@yuma.nl
 5. Wanneer u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens in strijd is met de wettelijke voorschriften, hebt u het recht om bezwaar aan te tekenen bij een bevoegde, toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming, zoals de Autoriteit Persoonsgegevens (art. 77 AVG).

Aanpassingen

Yuma BV behoudt zich het recht voor dit privacy statement aan te passen. Eventuele wijzigingen worden op deze website gepubliceerd.

Vragen en informatie

Het is voor kandidaten te allen tijde mogelijk inzage te krijgen in de over hen bij Yuma BV beschikbare informatie. Kandidaten kunnen schriftelijk een verzoek hiertoe indienen bij Yuma BV. Onjuistheden, voorstellen tot wijzigingen of verwijdering van alle persoonlijke gegevens kunnen kandidaten schriftelijk aan Yuma BV doorgeven.